Kinderen

Kinderen vragen speciale aandacht binnen zowel de geneeskunde als de osteopathie. Een kind is geen kleine volwassene. Bij een kind zijn er vele aspecten in de behandeling anders dan bij een volwassene omdat kinderen volop in ontwikkeling zijn, zowel mentaal als fysiek.

Elke ontwikkelingsfase vraagt een specifieke benadering, heeft zijn eigen kenmerken en kinderziekten. Een baby is anders dan een peuter en een peuter is weer anders dan een kleuter of een puber. Als er een probleem in één van de facetten van de ontwikkeling optreedt, heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind.

Osteopathie is een zachte en efficiëntie geneeswijze die uitermate geschikt is voor kinderen. Door de zachte technieken zijn bijwerkingen zeldzaam en wordt behandeling door het kind als aangenaam ervaren.

Om een kind goed te helpen en de ouders uitleg te kunnen geven betreffende de problemen van het kind heeft de osteopaat een gedetailleerde kennis nodig van de kindergeneeskunde en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit betekent niet dat de osteopaat de plaats van de kinderarts of huisarts inneemt. Osteopathie blijft een aanvullende geneeswijze.

Ik wil allerminst de indruk geven dat ik in mijn praktijk alleen jonge kinderen behandel. Ook de schoolgaande jeugd is enorm gebaat bij de begeleiding van de osteopaat. Leerproblemen, motorische ontwikkelings achterstanden, gedragsstoornissen en allerhande pijnklachten zijn een aantal redenen waarvoor men de osteopaat kan raadplegen.

Hieronder volgt een opsomming van indicaties welke geschikt zijn voor osteopatische behandeling. Deze is vanzelfsprekend niet volledig, maar is bedoeld om een indruk te geven van wat al zo in aanmerking kan komen voor osteopatische behandeling

 • Buikpijn, -krampen ( moeilijke stoelgang )
 • Dominante reflexen ( ATNR)
 • Plagiocephalie centraal en unilateraal en andere schedelafwijkingen
 • Algemene Tonusverhoging
 • Slaapproblemen
 • Immuniteitsproblemen
 • Zuigelingenscoliose
 • Torticollis (scheefhals)
 • Gedrags- en concentratieproblemen (bv. ADHD, ADD)
 • Problemen met de motoriek: gekruiste, oog – hand ,…
 • Leerproblemen: dyslexie,  lees –en spellingsproblemen
 • Autisme, Rett-syndroom, Asperger, Desintegratieve stoornis, PDD-NOS
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Problemen met de oogmotoriek
 • Rugpijn, scoliose
 • Hoofdpijn
 • Verteringproblemen
 • Problemen met de luchtweg (bv. Astma)
 • Neusproblemen
 • Keelproblemen
 • Oorproblemen (bv. Otitis media)
 • Orthodontie

Buikpijn

Buikpijn is een klacht die bij kinderen vaak voorkomt. Jonge kinderen kunnen heel moeilijk aantonen waar ze precies pijn hebben en noemen dit dan buikpijn. De ‘buikpijn’ varieert van pijn, krampen, obstipatie, diarree tot veel lucht in de buik en zelf overgeven.Het goed functioneren van de buikorganen is afhankelijk van een goede mobiliteit, een goede doorbloeding en een goed werkend zenuwstelsel van en naar de buikorganen Daarnaast is de voeding erg belangrijk. Een osteopaat bekijkt een darmprobleem vanuit deze facetten en tracht, daar waar het probleem gelokaliseerd is, dit op te lossen. Als de darmen van uw kind goed functioneren, zal uw kind zich globaal fitter en vitaler voelen/ zijn.

Slaapstoornissen

Slaapstoornissen komen vaak voor bij kinderen tussen de 1 en 3 jaar. Men merkt een onrust op bij het kind dat zich vooral uit in moeilijk inslapen, niet kunnen slapen, onrustig slapen, nachtelijke huilbuien, vermoeidheid overdag en niet zelf kunnen spelen. Kinderen nemen overdag veel indrukken in zich op die verwerkt moeten worden. Voor vele kinderen met bovenstaande klachten is het moeilijk om deze indrukken te ordenen omdat men er overgevoelig voor is. De verwerking vindt dan ’s nachts plaats waarbij ze huilend of gillend wakker worden. Osteopatisch tracht men terug een balans te krijgen in het lichaam aangezien een lichamelijke dysbalans een direct effect heeft op de geestelijke en lichamelijke weerstand van uw kind.

Gedrags- en concentratieproblemen

Kinderen met gedragsproblemen, zoals ADHD en ADD, hebben moeite met het op een juiste manier verwerken van de aangeboden prikkels. Prikkels zoals horen, zien, ruiken en proeven worden niet gefilterd waardoor er een overaanbod is aan informatie. Dit kan resulteren in onrustig gedrag. Soms lokt een lichamelijke blokkade dit probleem uit of wordt het erdoor in stand gehouden. Door de blokkade op te lossen is het lichaam meer in balans en krijgt uw kind meer rust. Meestal zijn gedragsproblemen multi-causaal en is samenwerking met andere disciplines noodzakelijk om een optimaal resultaat te verkrijgen bij uw kind.

Leerproblemen

Een leerstoornis is een zeer complex fenomeen dat meestal mulit-causaal is. Het gaat dan ook vaak gepaard met een aantal secundaire klachten zoals

 • Concentratieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Emotionele problemen
 • Frustratie
 • Psychosomatische klachten.

Niet alle leerproblemen kunnen verholpen worden door een osteopaat maar osteopathie is dikwijls een goede katalysator en maakt mogelijkheden vrij die andere begeleidingen (logopedie, psychomotoriek, speltherapie, …) beter laat renderen. Daarnaast is osteopathie een enorme ondersteuning voor de fysieke klachten die het kind met leerproblemen ondervindt. Het oplossen van fysieke letsels maakt dat het kind beter gaat functioneren met de middelen die hij ter beschikking heeft in zijn systeem. Daardoor zal het kind efficiënter gaan handelen en minder belasting ervaren.
Osteopathie kan ook oorzakelijk werken. Een dysfunctie van de halswervels kan de oogmotoriek, de proprioceptie en het evenwicht beïnvloeden. Op zijn beurt heeft dit invloed op de leesvaardigheid van het kind en op de vaardigheid om afwisselend te kijken naar het bord in de klas en naar het leerboek dat voor hem ligt.
Hoe de behandeling bij uw kind is, en of osteopathie iets kan bieden aan uw kind op zich of in het kader van een ruimere begeleiding, wordt na een vraaggesprek en een onderzoek duidelijk. Daarbij wordt er gestreefd naar de juiste behandeling op de juiste plaats in een globaal perspectief.

Zindelijkheidsproblemen

Moeilijk tot niet zindelijk worden (incl. bedplassen) kan ontstaan doordat het signaal van een volle blaas of rectum niet goed wordt meegedeeld aan de hersenen of doordat het kind het negeert. Als er een verminderde mobiliteit is van de blaas of het rectum, wordt er vaak een verkeerd signaal afgegeven waardoor het kind te laat naar het toilet gaat. Bij een blokkade in de wervelkolom, het bekken of spanning in de schedel kan het signaal niet goed of te laat doorkomen in de hersenen waardoor het kind niet adequaat reageert op de prikkel. Hierdoor zal het kind ongelukjes blijven krijgen ook al doet hij/zij nog zo zijn/haar best.Een osteopatische behandeling kan ingrijpen op al deze systemen waardoor niet alleen de zindelijkheid verbeterd maar ook de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind.

Rugpijn

Net zoals bij volwassenen komen rugklachten ook bij kinderen voor. Een kind dat klaagt over rugpijn dient altijd serieus genomen te worden. Bij een kind is de rug namelijk nog volop in ontwikkeling. Een osteopaat onderzoekt het lichaam van het kind op bewegingsverliezen en herstelt dit daar waar het nodig is. Zo zal bij een scoliose getracht worden de spanningen weg te nemen zodat de scoliose minder progressief is als voorheen. Ook na een eventuele operatie is het belangrijk het lichaam te verlossen van deze spanningen. Door de oorzaak van de klachten weg te nemen, verdwijnen de klachten en kan de verdere ontwikkeling optimaal plaatsvinden.

Hoofdpijn

Hoofdpijn, al dan niet in combinatie met vermoeidheid, bij kinderen komt vaker voor dan men denkt. Kinderen vertellen het echter niet altijd omdat veel kinderen ervan uit gaan dat dit normaal is. Mogelijke oorzaken van hoofdpijn:

 • Verminderde oogcoördinatie waarbij het kind moeite heeft met lezen
 • Verminderde mobiliteit van de aangezichtsschedel
 • Verminderde mobiliteit nek, schedel en/of heiligbeen
 • Continu boven niveau presteren

Het is dus belangrijk kinderen met hoofdpijn serieus te nemen.
In de praktijk zullen alle facetten onderzocht worden en daar waar nodig behandeld.

Neusproblemen

Een aangezichtsligging, druk op het aangezicht of een moeilijke tangverlossing kan ervoor zorgen dat de schedelbotten van en rond de neus minder goed beweeglijk zijn. Kenmerkend is vaak dat de bevalling traag op gang kwam en daarna zich plots snel doorzette terwijl het kind zich draaide. De druk, die het kind voelde op het aangezicht en de nek, heeft invloed op de ademhaling. Bij pasgeborenen, m.n. in de eerste drie levensmaanden, is de neusademhaling erg belangrijk. Een verstopte neus geeft dan ook tijdens het drinken veel problemen. De infectiekans neemt hierdoor toe. Deze kan zich uitbreiden naar de bij- en voorholten en naar de keelholte. Daardoor snurkt de baby tijdens het slapen en snuift tijdens het voeden. Er treedt geen hoesten op omdat de hoestreflex nog niet aanwezig is. Het kan voorkomen dat door een slechte afvoer van het neusslijmvlies en door het liggen, er een druppelinfectie naar keel en longen optreedt. Dit leidt dan vaak tot bronchitis. Ook bij kinderen die wat ouder zijn en niet gecorrigeerd zijn zie je dat een loopneus blijft bestaan ( = een verstopte neus zonder verkoudheid of snurken). Dit kan een reden zijn waarom deze kinderen gevoeliger zijn voor infecties zoals bronchitis, sinusitis. Maar ook bij kinderen met astma is het neusgebied een belangrijk indicatiegebied.

Door het herstellen van de beweeglijkheid van de botstructuren van en rond de neus zal de fysiologie van het neusslijmvlies zich herstellen en minder gezwollen zijn. Hierdoor neemt de infectiekans af. De osteopaat heeft hier een aangrijpingsgebied dat goed te behandelen is.

Keelproblemen

Problemen in het keelgebied kunnen zich uiten in ontsteking van de amandelen. De amandelen zijn een eerste barrière tegen infecties. Bij het bestrijden van de infectie vergroten de amandelen zich. Soms blijven de amandelen vergroot doordat de kanaaltjes, die zich in de amandelen bevinden, verstopt raken.

Maar ook slikproblemen komen al bij zeer jonge kinderen voor. Het slikken wordt gestuurd vanuit een hersenzenuw die op nek – schedelbasis niveau ontspringt. Een verminderde beweeglijkheid van dit niveau kan invloed hebben op de zenuw waardoor het slikken bemoeilijkt wordt. Maar ook een verminderde beweeglijkheid in de structuren van de hals kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Het controleren en behandelen van de structuren in keel, nek en halsgebied zorgen ervoor dat het gebied zich verbeterd in beweeglijkheid en spanning, dat de functie verbeterd en dat infecties minder kans krijgen.

Oorproblemen

Acute en chronische oorontsteking zijn veel voorkomende aandoeningen bij jonge kinderen. De kinderen hebben veel pijn met name als ze gaan liggen, ervaren druk op de oren, horen slecht, en bij de acute vorm treedt koorts met malaise gevoel op. Voor de ouders breekt een periode van slapeloze nachten aan. Het veelvuldig voorkomen van oorontstekingen kan invloed hebben op de ontwikkeling van de spraak, taal en het leren. En uiteindelijk ook op het gedrag van het kind.
De buis van Eustachius kan in zijn functie belemmerd worden als de beweeglijkheid van de schedelbotten, waardoor de buis van Eustachius loopt, en de bovenste nekwervel, met omliggende weefsels, minder mobiel zijn. Dit kan gerelateerd zijn aan een geboortetrauma. Een niet goed functioneren van de buis van Eustachius heeft als gevolg dat hierdoor infecties een kans krijgen. Na de leeftijd van zeven jaar is er een afname in de frequentie van optreden van een oorontsteking. Vanaf deze leeftijd ongeveer wordt het verloop van de buis van Eustachius schuiner waardoor een betere drainage plaats vindt.

Orthodontie

Voor veel kinderen is orthodontie een agressieve therapie omdat de oorzakelijke factoren vooraf niet behandeld worden. Osteopathie kan dan ook gezien worden als een ‘pre-orthodontische therapie’ die de lichamelijke klachten, ontstaan door het dragen van een beugel, kunnen doen verhelpen. Het dragen van een beugel kan nl. zorgen voor een verhoogde druk op de schedelbotten. Bepaalde beugels kunnen zelf een verhoogde druk geven op de nek. Het lichaam tracht opnieuw in evenwicht te komen waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan gaande van hoofdpijn tot nek- en rugpijn. Kinderen die een orthodontische behandeling ondergaan zullen door een osteopaat gecheckt worden op de invloed die de beugel heeft op de wervelkolom, de schedel en de organen. Eveneens zal er gekeken worden naar de belasting van de kaak, de kaakgewrichten, het verhemelte en de druk die het op bepaalde zenuwen en zenuwcentra uitoefent. Het ideale moment om te starten met de osteopathische behandeling is rond de leeftijd van 6 jaar. Dan ontstaat er een echte occlusie en is er een evenwicht in het systeem. Tot de puberteit bestaan er goede behandelmogelijkheden

Back to Top